photo-1557682268-e3955ed5d83f_edited.jpg

English Camp

กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

english camp ค่ายภาษาอังกฤษ

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนที่ค่ายของเรา

       การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และในขณะเดียวกันยังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนสู่นอกห้องเรียน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่สนุกสนาน ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น ค่ายภาษาอังกฤษแบบไป-กลับ ค่ายภาษาอังกฤษแบบค้างคืน กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้สามารถจูงใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยไม่รู้ตัว 

english camp ค่ายภาษาอังกฤษ
english camp ค่ายภาษาอังกฤษ