Club Academia ร่วมกับ โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ

จัดโครงการ Pingu’s English Homecoming เพื่อหา

คนรุ่นใหม่ที่มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะร่วมพัฒนา

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กไทย โดยเฉพาะ ในพื้นที่

ในเขตภูมิลำเนาของตนเอง ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้

เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอน

ภาษาอังกฤษ (จำนวน 48 ชั่วโมง) และเข้าทำงานที่

โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาภูมิลำเนา 

Call

Tel  : 02-652-0806, 081-958-0085

Fax : 02-652-0807

Club Academia Thailand l Education Services

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย l Bangkok, Thailand