สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Letters and Numbers Book

 • หนังสือฝึกหัดเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลข

 • ฝึกวิธีการเขียนอย่างเป็นลำดับ

 • เรียนรู้คำศัพท์ที่เหมาะสมกับวัย

 • เขียนซ้ำได้ตามต้องการ ด้วยปากกา Whiteboard

 • ลบออกได้ง่าย ด้วยกระดาษทิชชู่หรือสำลี

 • สีสัน และรูปภาพสวยงาม เหมาะสำหรับเด็ก

 • นำเข้าจากประเทศอังกฤษ ผลิตโดย Linguaphone Group ผู้พัฒนาสื่อการสอนระดับโลก

ราคา 195 บาท (ราคารวมค่าจัดส่ง)

แถมฟรีปากกา Whiteboard

 • ชุดเพลงและนิทาน ประกอบด้วย ซีดีเพลง ซีดีนิทาน หนังสือเพลง และหนังสือนิทาน

 • ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอายุ 1-3 ขวบ

 • เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านนิทาน และเพลงอย่างสนุกสนาน

 • คู่มือออนไลน์สำหรับผู้ปกครอง เพื่อการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ดาวน์โหลด Worksheet กิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาเพิ่มเติม

 • ได้ใช้ Quality Time กับครอบครัว

 • นำเข้าจากประเทศอังกฤษ ผลิตโดย Linguaphone Group ผู้พัฒนาสื่อการสอนระดับโลก

ราคา 1,200 บาท (ราคารวมค่าจัดส่ง)

Song and Story Set

pingu's english ภาษาอังกฤษพิงกุ
pingu's english ภาษาอังกฤษพิงกุ
pingu's english ภาษาอังกฤษพิงกุ

ให้ลูกของคุณสนุกกับพิงกุที่สาขาต่างๆ

       โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ (Pingu’s English School) สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 3-8 ปี โดยมุ่งพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตามกรอบมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านตัวการ์ตูน “พิงกุ” และสื่อมัลดิมีเดียที่ยึดหลัก “เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้” (Child Centered) กระบวนการสอนในลักษณะ “เน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน” (Spiral Curriculum) และกิจกรรมเชิงประสบการณ์ตาม “ทฤษฎีพหุปัญญา” (Multiple Intelligences) ซึ่งเน้น

การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Approach) ตลอดจนการวัดและประเมินผลด้วย Cambridge English ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ที่สถาบันการศึกษาทั่วโลกให้การยอมรับ

ปัจจุบัน โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุมีทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่

       1. สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

       2. สาขาเดอะไนน์เซ็นเตอร์-พระราม 9 กรุงเทพมหานคร

       3. สาขาเอกมัย กรุงเทพมหานคร

       4. สาขาลำลูกกา

       5. สาขาอยุธยา

       6. สาขาภูเก็ต

ทดสอบภาษาอังกฤษ english test

ลูกของคุณเก่งภาษาอังกฤษแค่ไหน มาวัดกันในระดับสากล

       Cambridge English: Young Learners คือ แบบทดสอบความสามารถทางภาษา

อังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ตามกรอบมาตรฐาน

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เพื่อสร้าง

ความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากที่

จะพัฒนาภาษาอังกฤษยิ่งขึ้นไป

      แบบทดสอบนี้ ได้รับการพัฒนาโดย Cambridge Assessment English มหาวิทยาลัย

เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินคุณวุฒิประเภทต่างๆ สำหรับ

นักเรียน ครู และบุคคลทั่วไป ในแต่ละปีมีผู้เข้าทดสอบกว่า 5 ล้านคน จากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก

ซึ่งสถานศึกษา บริษัท และองค์กรรัฐบาลทั่วโลกต่างเชื่อมั่น และให้การยอมรับแบบทดสอบ

และคุณวุฒิของ Cambridge Assessment English ในการประเมินความสามารถด้านการใช้

ภาษาอังกฤษ

     บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ได้รับคัดเลือกจาก Cambridge Assessment English ประเทศอังกฤษ ให้เป็น Authorised Test Center (TH 195) ระดับ Young Learners (Pre A1 Starters, A1 Movers และ A2 Flyers) ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

      อีกทั้งโรงเรียนในเครือข่ายของ บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ยังได้รับคัดเลือกจาก Cambridge Assessment English ประเทศอังกฤษ ให้เป็น Cambridge English Preparation Centre (ศูนย์เตรียมสอบภาษาอังกฤษเคมบริดจ์อิงลิช)

 • โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (Bronze Preparation Centre) 

 • โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาภูเก็ต (Bronze Preparation Centre)

 • โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ (Bronze Preparation Centre) 

Authorised exam centre logo RGB.png
ทดสอบภาษาอังกฤษ english test
english camp ค่ายภาษาอังกฤษ
english camp ค่ายภาษาอังกฤษ
english camp ค่ายภาษาอังกฤษ
english camp ค่ายภาษาอังกฤษ

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ลูกที่ค่ายของเรา

       ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็กในช่วงปิดภาคเรียน เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน และเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้เด็กได้ใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่สนุกสนาน และยังได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์  

สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก 

64dd9b_0b9950f4cd4146ffb4cab876922afeb4.
64dd9b_069108076b7b4199996dacb33f3c85ba_
64dd9b_b10e6bf45303487da5e142ca1929a18b.