ให้ลูกของคุณสนุกกับพิงกุที่สาขาต่างๆ

       โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ (Pingu’s English School) สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 3-8 ปี โดยมุ่งพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตามกรอบมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านตัวการ์ตูน “พิงกุ” และสื่อมัลดิมีเดียที่ยึดหลัก “เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้” (Child Centered) กระบวนการสอนในลักษณะ “เน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน” (Spiral Curriculum) และกิจกรรมเชิงประสบการณ์ตาม “ทฤษฎีพหุปัญญา” (Multiple Intelligences) ซึ่งเน้น

การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Approach) ตลอดจนการวัดและประเมินผลด้วย Cambridge English ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ที่สถาบันการศึกษาทั่วโลกให้การยอมรับ

ปัจจุบัน โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุมีทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่

       1. สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

       2. สาขาเดอะไนน์เซ็นเตอร์-พระราม 9 กรุงเทพมหานคร

       3. สาขาเอกมัย กรุงเทพมหานคร

       4. สาขาอยุธยา

       5. สาขาภูเก็ต

ลูกของคุณเก่งภาษาอังกฤษแค่ไหน มาวัดกันในระดับสากล

       Cambridge English: Young Learners คือ แบบทดสอบความสามารถทางภาษา

อังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ตามกรอบมาตรฐาน

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เพื่อสร้าง

ความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากที่

จะพัฒนาภาษาอังกฤษยิ่งขึ้นไป

      แบบทดสอบนี้ ได้รับการพัฒนาโดย Cambridge Assessment English มหาวิทยาลัย

เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินคุณวุฒิประเภทต่างๆ สำหรับ

นักเรียน ครู และบุคคลทั่วไป ในแต่ละปีมีผู้เข้าทดสอบกว่า 5 ล้านคน จากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก

ซึ่งสถานศึกษา บริษัท และองค์กรรัฐบาลทั่วโลกต่างเชื่อมั่น และให้การยอมรับแบบทดสอบ

และคุณวุฒิของ Cambridge Assessment English ในการประเมินความสามารถด้านการใช้

ภาษาอังกฤษ

     บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ได้รับคัดเลือกจาก Cambridge Assessment English ประเทศอังกฤษ ให้เป็น Authorised Test Center (TH 195) ระดับ Young Learners (Pre A1 Starters, A1 Movers และ A2 Flyers) ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา 

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ลูกที่ค่ายของเรา

       ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็กในช่วงปิดภาคเรียน เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน และเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้เด็กได้ใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่สนุกสนาน และยังได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์  

Call

Tel  : 02-652-0806, 081-958-0085

Fax : 02-652-0807

Club Academia Thailand l Education Services

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย l Bangkok, Thailand