หลักสูตรอบรมคูปองครู 62-63

“โครงการพัฒนาครูประจำการระดับชั้นอนุบาลด้านสมรรถนะและทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) ตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) (กรณีศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ)”

(รหัสหลักสูตร 611041006)

     หลักสูตรการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น คำศัพท์ วลี และประโยคที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โดยได้นำแนวคิดของทฤษฎีพหุปัญญามาบูรณาการ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลมีความสอดคล้องกับความต้องการและวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนมากยิ่งขึ้น

ระดับช่วงชั้น : อนุบาล

 

สาระเนื้อหา : ภาษาอังกฤษ

ประโยชน์ที่จะได้รับ : ครูสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการอบรม : การบรรยาย ลงมือปฏิบัติ การอภิปรายกลุ่ม (ฝึกการสร้างสังคมและการเรียนรู้ให้ครูนำไปใช้ในโรงเรียน) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้จากกรณีศึกษา

วิทยากร :

329291.jpg

อาจารย์สุกัญญา กาญจนกิจ

  • อดีตอาจารย์ คณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย กว่า 40 ปี

20431375_1432781300148082_45116918846055

คุณรุ่งเรือง ปรีดาวิภาต

  • ครูใหญ่โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ

  • ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย กว่า 10 ปี

สถานที่จัดอบรม :  กรุงเทพมหานคร

 

ค่าลงทะเบียน :      จาก 6,230 บาท/ท่าน ลดเหลือ  2,500 บาท

    

สอบถามเพิ่มเติม : โทร 081 958 0085 และ line: @clubacademia