หลักสูตรอบรมคูปองครู 2562

“ขยับกาย ขยายสมอง สู่การค้นพบ:

การปลูกฝังและบ่มเพาะค่านิยมโอลิมปิก สำหรับเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ”

(รหัสหลักสูตร 612121025)

     โดยความร่วมมือกับสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย หลักสูตรนี้จะช่วยให้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาทุกท่านได้รับแนวทางในการบ่มเพาะและปลูกฝังค่านิยม 5 ประการของโอลิมปิก ซึ่งสอดคล้องต่อค่านิยมไทย 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันตนเองของนักเรียนสู่ความสำเร็จในการเล่าเรียนในทุกสาระวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย รวมทั้งการดำเนินชีวิตและความเป็นพลเมืองคุณภาพอย่างยั่งยืน

ระดับช่วงชั้น : ประถมศึกษา

สาระเนื้อหา : ทุกสาระวิชา

ประโยชน์ที่จะได้รับ :

ครูประสบความสำเร็จในการสร้างค่านิยมให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนในด้าน

(1) ความใฝ่พยายาม

(2) ความบริสุทธิ์ยุติธรรม

(3) ความเคารพตนเองและผู้อื่น

(4) ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ และ

(5) ดุลยภาพของร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ

กิจกรรมการอบรม : การบรรยาย ลงมือปฏิบัติ การอภิปรายกลุ่ม (ฝึกการสร้างสังคมการเรียนรู้ให้ครูนำไปใช้ในโรงเรียน) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทดลองฝึกสอนในชั้นเรียน

ระยะเวลาการอบรม : 2 วัน รวมจำนวน 12 ชั่วโมง

วิทยากร

ดร.นิพัทธ์ อึ้งปกรณ์แก้ว

กรรมการสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย

              

ดร. สุริยัน สมพงษ์

กรรมการและเลขานุการสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย

สถานที่จัดอบรม: กรุงเทพมหานคร

                               

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุบลราชธานี

                               

ภาคเหนือ: พิษณุโลก, เชียงใหม่

                               

ภาคใต้: นครศรีธรรมราช, ปัตตานี

ค่าลงทะเบียน : 6,600 บาท/ท่าน (รวมที่พัก 1 คืน, อาหารเช้า 1 มื้อ, อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ)

สอบถามเพิ่มเติม : โทร 081 958 0085 และ

                                              line: @clubacademia

n.jpg
j.jpg