หลักสูตรอบรมคูปองครู 62-63

“โครงการบูรณาการการออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษในชั้นเรียนประถมศึกษาตอนต้น”

(รหัสหลักสูตร 628041001)

     หลักสูตรที่จะให้ความรู้เรื่องหลักการสะกดคำจากเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากการทบทวนเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ ครูจะได้ฝึกทักษะการฟัง การออกเสียง และการสะกดคำอย่างถูกต้อง ซึ่งครูสามารถนำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้

ระดับช่วงชั้น:               อนุบาล และประถมศึกษา

สาระเนื้อหา:                ภาษาอังกฤษ

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ:  ครูสามารถนำความรู้ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียน                                                           อีกทั้งการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องจะช่วยให้ครูมีความมั่นใจ และมีเจตคติที่

                                     ดีในการสอนภาษาอังกฤษ

 

กิจกรรมการอบรม:     การบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

                                     เรียนรู้ จากกรณีศึกษา

วันที่จัดอบรม:             17-18 ตุลาคม 2563

 

ระยะเวลาการอบรม:   2 วัน (รวมจำนวน 12 ชั่วโมง)

ค่าลงทะเบียน:           จาก 6,230 บาท/ท่าน ลดเหลือ 2,500 บาท 

                                    (โปรโมชั่น สมัคร 2 ท่าน ลด 5% และสมัคร 3 ท่าน ลด 10%)         

 

สถานที่จัดอบรม:       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

                                  

สอบถามเพิ่มเติม:      โทร 081 958 0085 และ line: @clubacademia

อบรมครูภาษาอังกฤษ.JPG