หลักสูตรอบรมคูปองครู 62-63

“โครงการบูรณาการการออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษในชั้นเรียนประถมศึกษาตอนต้น”

(รหัสหลักสูตร 628041001)

     หลักสูตรที่จะให้ความรู้เรื่องหลักการสะกดคำจากเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากการทบทวนเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ ครูจะได้ฝึกทักษะการฟัง การออกเสียง และการสะกดคำอย่างถูกต้อง ซึ่งครูสามารถนำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ระดับช่วงชั้น :           ประถมศึกษาตอนต้น

สาระเนื้อหา :             ภาษาอังกฤษ

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : ครูสามารถนำความรู้ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในระดับประถม

                                    ศึกษาตอนต้น อีกทั้งการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องจะช่วยให้ครูมีความมั่นใจ และมีเจตคติที่

                                    ดีในการสอนภาษาอังกฤษ

 

กิจกรรมการอบรม :   การบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

                                   เรียนรู้ จากกรณีศึกษา

 

ระยะเวลาการอบรม:  2 วัน รวมจำนวน 12 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียน:          จาก 6,230 บาท/ท่าน ลดเหลือ 2,500 บาท          

 

สถานที่จัดอบรม:      กรุงเทพมหานคร

                                  

สอบถามเพิ่มเติม:     โทร 081 958 0085 และ line: @clubacademia

Call

Tel  : 02-652-0806, 081-958-0085

Fax : 02-652-0807

Club Academia Thailand l Education Services

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย l Bangkok, Thailand