Search
  • Club Academia Co.,Ltd.

จัดการอบรมให้กับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม


วิทยากรแผนกวิชาการและฝึกอบรม บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ได้ร่วมจัดการอบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย CEFR B1” เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย และนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนในวิชาอื่นๆ ได้

บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ให้บริการด้านการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081 958 0085

7 views

Call

Tel  : 02-652-0806, 081-958-0085

Fax : 02-652-0807

Club Academia Thailand l Education Services

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย l Bangkok, Thailand