english curriculum หลักสูตรภาษาอังกฤษ
english curriculum หลักสูตรภาษาอังกฤษ
english curriculum หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ให้นักเรียนของคุณสนุกกับพิงกุในโรงเรียน

       หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ (Pingu’s English) คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาตอนต้น ที่มุ่งพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตามกรอบมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) โดยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านตัวการ์ตูน “พิงกุ” และสื่อมัลดิมีเดียที่ยึดหลัก “เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้” (Child Centered) กระบวนการสอนในลักษณะ “เน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน” (Spiral Curriculum) และกิจกรรมเชิงประสบการณ์ตาม “ทฤษฎีพหุปัญญา” (Multiple Intelligences) ซึ่งเน้นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Approach) ตลอดจนการวัดและประเมินผลด้วย Cambridge English ระดับ Starters ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ที่สถาบันการศึกษาทั่วโลกให้การยอมรับ 

นักเรียนของคุณเก่งภาษาอังกฤษแค่ไหน มาวัดกันในระดับสากล

       Cambridge English: Young Learners คือ แบบทดสอบความสามารถทางภาษา

อังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ตามกรอบมาตรฐาน

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เพื่อสร้าง

ความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากที่

จะพัฒนาภาษาอังกฤษยิ่งขึ้นไป

      แบบทดสอบนี้ ได้รับการพัฒนาโดย Cambridge Assessment English มหาวิทยาลัย

เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินคุณวุฒิประเภทต่างๆ สำหรับ

นักเรียน ครู และบุคคลทั่วไป ในแต่ละปีมีผู้เข้าทดสอบกว่า 5 ล้านคน จากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก

ซึ่งสถานศึกษา บริษัท และองค์กรรัฐบาลทั่วโลกต่างเชื่อมั่น และให้การยอมรับแบบทดสอบ

และคุณวุฒิของ Cambridge Assessment English ในการประเมินความสามารถด้านการใช้

ภาษาอังกฤษ

     บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ได้รับคัดเลือกจาก Cambridge Assessment English ประเทศอังกฤษ ให้เป็น Authorised Test Center (TH 195) ระดับ Young Learners (Pre A1 Starters, A1 Movers และ A2 Flyers) ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา  

       อีกทั้งโรงเรียนในเครือข่ายของ บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ยังได้รับคัดเลือกจาก Cambridge Assessment English ประเทศอังกฤษ ให้เป็น Cambridge English Preparation Centre (ศูนย์เตรียมสอบภาษาอังกฤษเคมบริดจ์อิงลิช)

             -   โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (Bronze Preparation Centre) 

             -   โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาภูเก็ต (Bronze Preparation Centre)

             -   โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ (Bronze Preparation Centre) 

Authorised exam centre logo RGB.png
english test ทดสอบภาษาอังกฤษ
english camp ค่ายภาษาอังกฤษ
english camp ค่ายภาษาอังกฤษ
english camp ค่ายภาษาอังกฤษ

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนที่ค่ายของเรา

       การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และในขณะเดียวกันยังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนสู่นอกห้องเรียน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่สนุกสนาน ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น ค่ายภาษาอังกฤษแบบไป-กลับ ค่ายภาษาอังกฤษแบบค้างคืน กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้สามารถจูงใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยไม่รู้ตัว 

ให้นักเรียนของคุณสนุกกับการออกเสียงอย่างถูกต้อง

       ระบบการสอน Systematic Phonics คือ “การออกเสียงอย่างถูกต้อง” และ “การสะกดคำอย่างมีประสิทธิภาพ” ที่ประกอบด้วยหลักการผสมเสียงของตัวอักษร 26 ตัว รวม 42 เสียง โดยเริ่มจากการฟัง “เสียง” ของตัวอักษรและเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงที่ได้ยินและตามด้วยรูปแบบการสะกดคำ เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและแยกแยะเสียงที่อยู่ในคำๆ หนึ่งได้

      ระบบการสอน Systematic Phonics  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น จะช่วยให้นักเรียนสามารถ “สะกดคำ” ได้ และทำให้เกิดความเชื่อมั่นโดยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการอ่านเพื่อความเข้าใจ ตลอดจนความสนใจที่จะเริ่มอ่านหนังสือ หรือสื่ออื่นๆ ที่หลากหลาย และกว้างขวางมากขึ้น

english curriculum หลักสูตรภาษาอังกฤษ
english curriculum หลักสูตรภาษาอังกฤษ
english curriculum หลักสูตรภาษาอังกฤษ
teacher training อบรมครู
teacher training อบรมครู
teacher training อบรมครู

สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก Free!

ฝึกครูของคุณให้สอนภาษาอังกฤษแบบมือโปร

       การจัดอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก โดยมีหลากหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรอบรม “การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย” หลักสูตรอบรม “การ

สอนระบบโฟนิกส์ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ” ฯลฯ หรือจัดหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการ หรือความเหมาะสมของแต่ละองค์กร

64dd9b_0b9950f4cd4146ffb4cab876922afeb4.
64dd9b_069108076b7b4199996dacb33f3c85ba_
64dd9b_b10e6bf45303487da5e142ca1929a18b.