ครูโรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ ภูเก็ต ได้รับรางวัล “ครูดีศรีภูเก็ต” ประจำปี 2563บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนภเกตน์ อัจนารมย์วาท (ครูโอปอล) ครูใหญ่โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ ภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีภูเก็ต” โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประจำปี 2563 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต


รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีภูเก็ต” ซึ่งมอบให้แด่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในงานวันครู ประจำปี 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู กับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ


ครูโอปอลจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา โดยใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ (Pingu’s English) ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านตัวการ์ตูน “พิงกุ” และสื่อมัลติมีเดีล ที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ พร้อมกิจกรรมเชิงประสบการณ์ตามทฤษฎีพหุปัญญา ตลอดจนการวัด และประเมินผลด้วย Cambridge English: Young Learners ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ


อีกทั้งครูโอปอลยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุอย่างต่อเนื่อง เช่น Pingu’s English Brush Up, การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (PLC) ระหว่างครูในโรงเรียนและต่างโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคนเอง และพัฒนางานอย่างยั่งยืน


สำหรับผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลานเรียนที่โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 082 850 0085Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square