จัดการอบรมด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษให้กับครู สพฐ และ อปท


วิทยากรแผนกวิชาการและฝึกอบรม บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ได้จัดการอบรมหลักสูตร “โครงการบูรณาการการออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษในชั้นเรียนประถมศึกษาตอนต้น” (รหัสหลักสูตร 628041001 ได้ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ) ให้กับครูสอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด สพฐ. และ อปท. ในวันที่ 22-23 กันยายน 2563 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. เพื่อเพิ่มพูนและทบทวนความรู้ด้านการออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และสามารถนำไปบูรณาการการจัดการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษาได้

บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ให้บริการด้านการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081 958 0085

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square