จัดอบรม “ขยับกาย ขยายสมอง สู่การค้นพบ: การปลูกฝั่งและบ่มเพาะค่านิยมโอลิมปิก

บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ร่วมมือกับสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย จัดการอบรม “ขยับกาย ขยายสมอง สู่การค้นพบ: การปลูกฝังและบ่มเพาะค่านิยมโอลิมปิก สำหรับเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ” ใน “โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561” ของ สพฐ. รวมทั้งสิ้น 9 รอบ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 16 กันยายน 2561) มีครูเข้าร่วมการฝึกอบรมกว่า 300 คน

ครูผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการสอนค่านิยมโอลิมปิค (Olympic Values) ทั้งด้านความรู้ ด้านเจตคติ และด้านทักษะปฏิบัติ ที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนการสอนค่านิยมโอลิมปิค 5 ประการ เพื่อให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความสอดคล้องกับความต้องการ และวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนมากยิ่งขึ้น
Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square