จัดอบรม “โครงการพัฒนาครูประจำการระดับชั้นอนุบาลด้านสมรรถนะและทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ได้จัดการอบรม “โครงการพัฒนาครูประจำการระดับชั้นอนุบาลด้านสมรรถนะและทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) ตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) (กรณีศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ)” ใน “โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561” ของ สพฐ. รวมทั้งสิ้น 4 รอบ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีครูเข้าร่วมการฝึกอบรมกว่า 150 คน

ครูผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น คำศัพท์ วลี และประโยคที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โดยได้นำแนวคิดของทฤษฎีพหุปัญญามาบูรณาการ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลมีความสอดคล้องกับความต้องการและวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนมากยิ่งขึ้น
Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square