ร.ร.แหลมทอง ได้รับเลือกเป็น Cambridge English Preparation Centreโรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ จังหวัดปัตตานี ได้รับการแต่งตั้งจาก Cambridge Assessment English มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ให้เป็นศูนย์เตรียมสอบภาษาอังกฤษเคมบริดจ์อิงลิช หรือ Cambridge English Preparation Centre เป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกในจังหวัดปัตตานีที่ได้รับการแต่งตั้งนี้

โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ ได้จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Cambridge English: Young Learners ทุกปีการศึกษา โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะสอบในระดับ Starters (หรือเทียบได้กับระดับ CEFR Pre A1) และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะสอบในระดับ Movers (หรือเทียบได้กับระดับ CEFR A1) สอดคล้องตามประกาศนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล CEFR เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Cambridge English: Young Learners ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักรนั้น เป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ (CEFR Pre A1 – A2) ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาทั่วโลก ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (Common European Framework of Reference for Languages หรือ CEFR) โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้ารับเลือกเป็น Cambridge English Preparation Centre หรือโรงเรียนที่สนใจจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Cambridge English: Young Learners สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ซึ่งเป็น Authorised Test Center (TH 195) ของ Cambridge Assessment English โทร 081 958 0085

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square