หลักสูตรอบรมคูปองครู 2562 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษา

“ขยับกาย ขยายสมอง สู่การค้นพบ: การปลูกฝังและบ่มเพาะค่านิยมโอลิมปิก สำหรับเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ”

(รหัสหลักสูตร 612121025)

โดยความร่วมมือกับสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย หลักสูตรนี้จะช่วยให้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาทุกท่านได้รับแนวทางในการบ่มเพาะและปลูกฝังค่านิยม 5 ประการของโอลิมปิก ซึ่งสอดคล้องต่อค่านิยมไทย 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันตนเองของนักเรียนสู่ความสำเร็จในการเล่าเรียนในทุกสาระวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย รวมทั้งการดำเนินชีวิตและความเป็นพลเมืองคุณภาพอย่างยั่งยืน


ระดับช่วงชั้น: ประถมศึกษา


สาระเนื้อหา: ทุกสาระวิชา


ประโยชน์ที่จะได้รับ: ครูประสบความสำเร็จในการสร้างค่านิยมให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนในด้าน

1) ความใฝ่พยายาม

2) ความบริสุทธิ์ยุติธรรม

3) ความเคารพตนเองและผู้อื่น

4) ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ และ

5) ดุลยภาพของร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ


กิจกรรมการอบรม: การบรรยาย ลงมือปฏิบัติ การอภิปรายกลุ่ม (ฝึกการสร้างสังคมการเรียนรู้ให้ครูนำไปใช้ในโรงเรียน) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทดลองฝึกสอนในชั้นเรียน


ระยะเวลาการอบรม: 2 วัน รวมจำนวน 12 ชั่วโมง


วิทยากร:

1) ดร.นิพัทธ์ อึ้งปกรณ์แก้ว กรรมการสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย

2) ดร.สุริยัน สมพงษ์ กรรมการและเลขานุการสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย


สถานที่จัดอบรม:

กรุงเทพมหานคร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุบลราชธานี

ภาคเหนือ: พิษณุโลก, เชียงใหม่

ภาคใต้: นครศรีธรรมราช, ปัตตานี


ค่าลงทะเบียน: 6,600 บาท/ท่าน (รวมที่พัก 1 คืน, อาหารเช้า 1 มื้อ, อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ)


สอบถามเพิ่มเติม: โทร 081 958 0085 และ line: @clubacademia


ลงทะเบียนขอรับข้อมูลเพิ่มเติม: https://forms.gle/R3yAX4SHWPAKSSn89


บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด - คูปองครู, คูปองครู 61, คูปองครู 62, คูปองครู 2562, พัฒนาครู 10000 บาท

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square