หลักสูตรอบรมคูปองครู 2562 - ภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย

โครงการพัฒนาครูประจำการระดับชั้นอนุบาลด้านสมรรถนะและทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) ตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) (กรณีศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ)

(รหัสหลักสูตร 611041006)หลักสูตรการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น คำศัพท์ วลี และประโยคที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โดยได้นำแนวคิดของทฤษฎีพหุปัญญามาบูรณาการ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลมีความสอดคล้องกับความต้องการและวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนมากยิ่งขึ้น


ระดับช่วงชั้น: อนุบาล


สาระเนื้อหา: ภาษาอังกฤษ


ประโยชน์ที่จะได้รับ: ครูสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กิจกรรมการอบรม: การบรรยาย ลงมือปฏิบัติ การอภิปรายกลุ่ม (ฝึกการสร้างสังคมและการเรียนรู้ให้ครูนำไปใช้ในโรงเรียน) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้จากกรณีศึกษา


ระยะเวลาการอบรม: 2 วัน รวมจำนวน 12 ชั่วโมง


วิทยากร:

1) อาจารย์สุกัญญา กาญจนกิจ

อดีตอาจารย์ คณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย กว่า 40 ปี

2) คุณรุ่งเรือง ปรีดาวิภาต

ครูใหญ่โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ

ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย กว่า 10 ปี


สถานที่จัดอบรม:

กรุงเทพมหานคร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: นครราชสีมา, ขอนแก่น อุบลราชธานี

ภาคเหนือ: พิษณุโลก, เชียงใหม่

ภาคใต้: นครศรีธรรมราช, ปัตตานี


ค่าลงทะเบียน: 6,230 บาท/ท่าน (รวมที่พัก 1 คืน, อาหารเช้า 1 มื้อ, อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ)


สอบถามเพิ่มเติม: โทร 081 958 0085 และ line: @clubacademia


ลงทะเบียนขอรับข้อมูลเพิ่มเติม: https://forms.gle/R3yAX4SHWPAKSSn89


บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด - คูปองครู, คูปองครู 61, คูปองครู 62, คูปองครู 2562, พัฒนาครู 10000 บาท

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square