หลักสูตรอบรมคูปองครู 2562 - ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

โครงการบูรณาการการออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษในชั้นเรียนประถมศึกษาตอนต้น

(รหัสหลักสูตร 628041001)หลักสูตรที่จะให้ความรู้เรื่องหลักการสะกดคำจากเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากการทบทวนเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ ครูจะได้ฝึกทักษะการฟัง การออกเสียง และการสะกดคำอย่างถูกต้อง ซึ่งครูสามารถนำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น


ระดับช่วงชั้น: ประถมศึกษาตอนต้น


สาระเนื้อหา: ภาษาอังกฤษ


ประโยชน์ที่จะได้รับ: ครูสามารถนำความรู้ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาตอนต้น อีกทั้งการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องจะช่วยให้ครูมีความมั่นใจ และมีเจตคติที่ดีในการสอนภาษาอังกฤษ


กิจกรรมการอบรม: การบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้จากกรณีศึกษา


ระยะเวลาการอบรม: 2 วัน รวมจำนวน 12 ชั่วโมง


สถานที่จัดอบรม:

กรุงเทพมหานคร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุบลราชธานี

ภาคเหนือ: พิษณุโลก, เชียงใหม่

ภาคใต้: นครศรีธรรมราช, ปัตตานี


สอบถามเพิ่มเติม: โทร 081 958 0085 และ line: @clubacademia


ลงทะเบียนขอรับข้อมูลเพิ่มเติม: https://forms.gle/R3yAX4SHWPAKSSn89


บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด - คูปองครู, คูปองครู 61, คูปองครู 62, คูปองครู 2562, พัฒนาครู 10000 บาท

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square