อบรม "โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2560"บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาครูประจำการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการคูปองพัฒนาครูที่ต้องการให้ครูได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในด้านที่ตนเองสนใจ


เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดการอบรม เพื่อพัฒนาครูประจำการด้านการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับระดับชั้นปฐมวัยโดยเฉพาะ รวมทั้งสิ้น 10 รอบ ซึ่งแบ่งเป็น หลักสูตรพัฒนาครูประจำการระดับชั้นอนุบาลด้านสมรรถนะและทักษะการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR จำนวน 5 รอบ และหลักสูตรพัฒนาครูประจำการระดับชั้นอนุบาลด้านการออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษ เพื่อการใช้และเตรียมการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนอย่างมั่นใจและมีความสุข จำนวน 5 รอบ


ครูจากทั่วประเทศ กว่า 400 คน ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ครูได้รับความรู้ ได้แลกเปลียนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของตนเอง และเกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square