10 เหตุผล ที่เด็กควรจะเรียนรู้ ภาษาใหม่เพิ่มอย่างน้อย 1 ภาษา


1. ช่วยให้เด็กมีผลการเรียนวิชาอื่นๆ ดีขึ้นด้วย เมื่อเด็กได้เรียนรู้ภาษาใหม่ เด็กจะได้พัฒนาทักษะการอ่านควบคู่ไปด้วย ส่งผลให้การเรียนวิชาอื่นๆมีผลคะแนนดีขึ้น

2. ช่วยให้เด็กได้พัฒนาสมอง

เด็กได้พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รวมถึงได้พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ความจำการอ่าน และการแก้ปัญหา ส่งผลให้สมองของเด็กได้พัฒนา

3. เด็กจะเรียนภาษาใหม่ได้ดีกว่าผู้ใหญ่

ผลการวิจัยหลายฉบับได้ยืนยันว่าเด็กอายุ 2-6 ปี สามารถเรียนรู้ภาษาได้ดี เพราะสมองของเด็กมีกลไกรับรู้ภาษา ซึ่งจะลดลงเมื่อโตขึ้น

4. ช่วยให้การเรียนรู้ภาษาแม่ดีขึ้นด้วย

เด็กที่เรียนรู้สองภาษาควบคู่กัน จะช่วยให้การเรียนรู้ภาษาแม่ (หรือภาษาที่หนึ่ง) ดีขึ้นด้วย ซึ่งจะช่วยให้เด็กเข้าใจภาษาแบบเป็นธรรมชาติ

5. ช่วยให้ทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกันได้

แต่ละภาษามีโครงสร้าง และวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน การที่เด็กได้เรียนหลายภาษาควบคู่กัน เป็นการช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะการคิด และฝึกการทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกัน

6. ช่วยพัฒนาความสามารถในการจดจำ

การเรียนรู้ภาษาแต่ละภาษานั้น ต้องเรียนทั้งคำศัพท์ และโครงสร้างการใช้งาน ซึ่งนอกจากเด็กต้องใช้สมอง ในการคิด และเรียบเรียงแล้ว จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาความสามารถในการจดจำควบคู่ไปด้วย

7. ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์

การเรียนรู้ภาษาใหม่ ทำให้เด็กต้องเรียนรู้คำศัพท์ วลี และรูปประโยคมากมาย ซึ่งบางครั้งเด็กอาจจะหลงลืม ในขณะที่กำลังใช้ภาษาใหม่ ทำให้เด็กต้องคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เด็กจึงได้ฝึกการคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปด้วย

8. ได้ฝึกความมั่นใจ

เมื่อเด็กได้สื่อสาร หรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนต่างชาติ จะเป็นการช่วยให้เด็กได้ฝึกความความมั่นใจใน การสนทนาและสื่อสารควบคู่ไปด้วย

9. ได้รู้จักกับวัฒนธรรมของชาติต่างๆ

การที่เด็กได้เรียนรู้ภาษาใหม่ จะทำให้เด็กได้มีเพื่อนใหม่ๆ ซึ่งจะได้เรียนรู้ทั้งภาษา และวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ

10. ช่วยให้การเรียนรู้ภาษาอื่นในอนาคตเป็นเรื่องง่าย

การเริ่มต้นในครั้งแรกเป็นสิ่งที่ยากที่สุด เมื่อเด็กได้เริ่มที่จะเรียนรู้ภาษาที่สองแล้ว จึงเสมือนสมองได้เคยฝึกที่จะจดจำโครงสร้างภาษาแล้ว ทำให้การเรียนรู้ภาษาต่อๆ ไป เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square