Olympic Family Camp ครอบครัวโอลิมปิก พิชิตความสำเร็จ


คลับอะคาเดเมีย และสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย ขอเชิญครอบครัวน้องๆ อายุ 4-8 ปี ร่วมเข้าค่ายครอบครัว “Olympic Family Camp”

วันที่ : 6-7 เมษายน 2562 (วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – วันอาทิตย์ เวลา 15.00 น.)

ผู้เข้าร่วม : ครอบครัวน้องๆ อายุ 4-8 ปี

สถานที่ : ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

กิจกรรม :

1. เรียนรู้ “ค่านิยมโอลิมปิก 5 ประการ” สู่ความสำเร็จแห่งชีวิต (ความใฝ่พยายาม, การเล่นอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม, ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ, ความเคารพตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม, ดุลยภาพแห่งชีวิต)

2. กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันภายในครอบครัวด้วยหลักการ “ขยับกาย ขยายการเรียนรู้ สู่การค้นพบ”

3. Olympic Games จำลองเกมส์กีฬานานาชาติ

4. Chat with the Olympian “ร้อยตรีชนาธิป ซ้อนขำ” นักกีฬาโอลิมปิกเทควันโด เหรียญทองแดง Olympic Games 2012, เหรียญทอง World Championships 2013, เหรียญทอง Asian Games 2014 และเหรียญทอง SEA Games 2015

จุดมุ่งหมาย:

1. สมาชิกครอบครัวมีความเข้าใจการดำรงชีวิตในครอบครัว เข้าใจการทำงาน ได้ฝึกทักษะกระบวนการทำงาน และการจัดการปัญหาต่างๆภายในครอบครัวร่วมกัน

2. สมาชิกครอบครัวเกิดความเข้าใจค่านิยมโอลิมปิก 5 ประการซึ่งเป็นทักษะชีวิตสำคัญและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน

3. สถาบันครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งและมั่นคงสำหรับการบ่มเพาะเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21

ตารางกิจกรรม:

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

9.00-10.00 ลงทะเบียน & รับเสื้อ และหมวก & รับประทานอาหารว่าง

10.00-12.00 กิจกรรม Fun Warm Up Game & Chat with the Olympian “นางสาวชนาธิป ซ้อนขำ”

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 กิจกรรม Family Challenge (Outdoor)

16.00-18.00 รับประทานอาหารว่าง & พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00-20.00 รับประทานอาหารเย็น

20.00 เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562

7.00-8.00 ตักบาตรริมแม่น้ำ

8.00-9.00 รับประทานอาหารเช้า

9.00-12.00 กิจกรรม Play and Learn (Indoor)

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 กิจกรรม Reflection

15.00 เป็นต้นไป รับประทานอาหารว่าง & เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่าย : 14,900 บาท ต่อ 1 ครอบครัว (ผู้ใหญ่ 2 คน และเด็กอายุ 4-8 ปี 1 คน) รวมที่พัก 1 คืน, อาหาร 4 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ(เพิ่ม 3,450 บาท ต่อ เด็ก 1 คน)

สิ่งที่จะได้รับ:

1. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วม Olympic Family Camp ครอบครัวละ 1 ใบ

2. เหรียญรางวัล Olympic Family Camp ครอบครัวละ 1 เหรียญ

3. เสื้อยืด Olympic Family Camp คนละ 1 ตัว

4. หมวก Olympic Family Camp คนละ 1 ใบ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ tel: 082 850 0085 หรือ line: @clubacademia

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square