3 โรงเรียน ได้รับแต่งตั้งให้เป็น Cambridge English Preparation Centre ประจำปี 2563บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ และโรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ ภูเก็ต ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Cambridge English Preparation Centre ของ Cambridge Assessment English มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ แห่งสหราชอาณาจักร


การได้รับมอบเกียรติบัตร Cambridge English Preparation Centre ของ Cambridge Assessment English มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ แห่งสหราชอาณาจักร ของโรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ และโรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ ภูเก็ต ในครั้งนี้ จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของ บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ซึ่งได้ให้คาวามช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ ตลอดจนการจัดสอบ Cambridge English Young Learners (YLE Exam) ให้แก่โรงเรียน ในฐานะ Pingu’s English Master Licensee ของประเทศไทยและ Authorised Test Centre (TH 195) ของ Cambridge Assessment English มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ แห่งสหราชอาณาจักร

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square