Pingu’s English Teacher Award ประจำปีการศึกษา 2560


บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ขอแสดงความยินดีกับกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัล Pingu’s English Teacher Award ประจำปีการศึกษา 2560

รางวัล “Most Improvement” จำนวน 15 ท่าน ได้แก่

1. ครูสายรุ้ง พรหมโสฬส จากโรงเรียนกมลลักษณ์

2. ครูนฤมล ยิ้มแย้ม จากประยูรรัตน์เนอสเซอรี่

3. ครูไพฑูรย์ สิงสีทา จากโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

4. ครูจำเนียร แก้วทอง จากโรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์

5. ครูฐิติรัตน์ งามวิลัย จากโรงเรียนมนตรีศึกษา

6. ครูทองชื่น นามบุรี จากโรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์

7. ครูอรวรรณ กัทลี จากโรงเรียนเทศบาล 1 เวียงเชียงแสน

8. ครูภูทัย ชาหลวง จากโรงเรียนอนุบาลนวลน้อย

9. ครูสุพรรณี ทัพธานี จากโรงเรียนสุรัสวดี

10. ครูจุฑามาส นิลคง จากโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

11. ครูดวงรักษ์ สาระราช จากโรงเรียนเจริญวิทยา

12. ครูทัดสุดา ธนูสา จากโรงเรียนอนุบาลกิติยา

13. ครูมะลัยพร ชืดนอก จากโรงเรียนอมตวิทยา

14. ครูอัญญรัชย์ เรืองบุญ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

15. ครูชนิดาภรณ์ ธนะบุตร จากโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา


รางวัล “Contribution” จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

ครูสุขุมาภรณ์ จันทร์แก้ว จากโรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์


รางวัล “Leadership” จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

ครูนิภาลัย ลูกศร จากโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง


รางวัล “Effectiveness” จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

ครูวิสารญา ศรีเมือง จากโรงเรียนกมลลักษณ์


รางวัล “Inspiration” จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

ครูมยุรีย์ วิจารณ์ จากโรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์


รางวัล “Growth Mindset” จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

ครูอัญธิกา อินทร์สงค์ จากโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


รางวัล “Role Model” จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

ครูอำภา วงษา จากโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา


รางวัล “Collaboration” จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

ครูณัฐฐินันท์ นันไธสง จากโรงเรียนอมตวิทยา


รางวัล “Excellence” จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

ครูชไมพร บัวทอง จากโรงเรียนเจริญวิทยา


งานรับรางวัล Pingu’s English Teacher Award ประจำปีการศึกษา 2560 ได้จัดขึ้นวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม สนามกอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square