Pingu’s English Teacher Award Ceremony 2016


บริษัท คลับอะคาเดเมีย จํากัด เจ้าของลิขสิทธิ์หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ และผู้ดูแลการใช้หลักสูตร ภาษาอังกฤษพิงกุในประเทศไทย ได้จัดงาน Pingu’s English Teacher Award ขึ้ น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด เพื่อเป็ นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครูผู้มีพัฒนาการในการ สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ และเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ครูท่านอื่นๆ ได้ใช้เป็ นแนวทางในการจัดการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Derek Price ผู้บริหาร Linguaphone Group ประเทศอังกฤษ เจ้าของหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ และคุณวีรวัฒน์ กัลชาพิเศษ ผู้จัดการฝ่ ายพัฒนา ธุรกิจอาวุโส Cambridge English ประเทศไทย มาร่วมงาน ทั้งนี้ มีครูที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 17 คน จาก 17 โรงเรียนทั้งเอกชน และรัฐบาลที่ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ในงานนี้ ดร.นิพัทธ์ อึ้ งปกรณ์แก้ว ผู้บริหาร บริษัท คลับอะคาเดเมีย จํากัด ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร และครูทั้ง 17 โรงเรียน ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญ และมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่าง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้แก่ลูกหลานไทยสืบไปRecent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square