ทฤษฏีพหุปัญญา (Multiple Intelligences)

     ศาสตราจารย์ ดร. โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ผู้คิดค้นทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎีนี้เกี่ยวกับการเรียนรู้และปัญญา การ์ดเนอร์ได้ศึกษาศักยภาพ ความถนัดของบุคคลผสมผสานกับศาสตร์เกี่ยวกับสมองและจิตวิทยาพัฒนาการ การ์ดเนอร์มีความเชื่อว่า บุคคลสามารถแสดงออกซึ่งปัญญาในหลากหลายด้าน และแสดงออกในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามบุคคลและบุคคลจะสามารถพัฒนาปัญญานั้นๆ หากได้รับส่งเสริมอย่างเหมาะสมภายใต้บริบทและสิ่งแวดล้อมที่บุคคลอยู่ ซึ่งการ์ดเนอร์ได้ระบุพหุปัญญาไว้ 8 ด้าน ดังนี้

english learning เรียนภาษาอังกฤษ

Topic Based Learning

     เนื้อหาสาระของหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ จะพบว่า เนื้อหาสาระได้ถูกจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ (Topic Based) คือ เรื่องราวในชีวิตประจำวันของเด็ก โดยจัดเรียงจากเรื่องราวใกล้ตัว ไปยังเรื่องราวที่ค่อย ๆ ไกลออกไป จากเรื่องง่าย ๆ เป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้น ซึ่งเด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที เช่น การทักทาย ครอบครัว ของเล่น อาหาร เรื่องราวภายในบ้าน ตัวเลข สี รูปทรง และเรื่องราวในโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ดังกล่าวข้างต้น เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องราว และเข้าใจคำศัพท์อย่างมีความหมายผ่านการจัดประสบการณ์ทางภาษาที่สำคัญ พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านมีการฝึกนำคำศัพท์และประโยคไปใช้ผ่านกิจกรรม ทำให้เกิดทักษะทางภาษา และนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 

english learning เรียนภาษาอังกฤษ