โครงการคูปองพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี 2562

หลักสูตรอบรมคูปองครู 2562

“โครงการบูรณาการการออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษ

ในชั้นเรียนประถมศึกษาตอนต้น”

(รหัสหลักสูตร 628041001)

หลักสูตรอบรมคูปองครู 2562

“ขยับกาย ขยายสมอง สู่การค้นพบ: การปลูกฝังและบ่มเพาะค่านิยมโอลิมปิก สำหรับเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21

ด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ”

(รหัสหลักสูตร 612121025)

หลักสูตรอบรมคูปองครู 2562

“โครงการพัฒนาครูประจำการระดับชั้นอนุบาลด้านสมรรถนะและทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT)

ตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)

(กรณีศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ)”

(รหัสหลักสูตร 611041006)

Call

Tel  : 02-652-0806, 081-958-0085

Fax : 02-652-0807

Club Academia Thailand l Education Services

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย l Bangkok, Thailand