top of page
เปิดรับสมัครสอบ.png

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ 

Cambridge English Young Learners
 ระดับ CEFR Pre A1 Starters, CEFR A1 Movers และ CEFR A2 Flyers
ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

     Cambridge English Young Learners (YLE Exam) คือ แบบทดสอบสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี เพื่อวัดผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่านและเขียน) สร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ YLE Pre A1 Starters, YLE A1 Movers, YLE A2 Flyers ของ Cambridge Assessment English

     Cambridge Assessment English คือ สถาบันประเมินภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

      ผู้เข้าสอบทุกคนจะทราบผลสอบพร้อมการวิเคราะห์และข้อแนะนำในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองให้สูงขึ้นโดยจะได้รับเกียรติบัตรที่สามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร English Programme หรือหลักสูตรนานาชาติทั่วโลก

     ทั้งนี้  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กำหนดเป้าหมายในปี 2579 ให้บัณฑิตปริญญาตรีต้องมีความสามารถในระดับ CEFR B2 โดยเหตุนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายจึงควรบรรลุระดับ CEFR A1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในระดับ CEFR A2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับ CEFR B1 ตามลำดับ

รอบที่ 1

  • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 

  • เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

  • ที่โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ นครศรีธรรมราช

รอบที่ 2 

  • วันที่ 24 มีนาคม 2567

  • เวลา 9.00 - 12.00 น.

  • ที่โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ ภูเก็ต

ทดสอบ Cambridge English Young Learners_Page_2.jpg
bottom of page