top of page
Cover 1920 x 1080.png

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ 

Cambridge English Young Learners
 ระดับ CEFR Pre A1 Starters, CEFR A1 Movers และ CEFR A2 Flyers
ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

วันสอบ:          วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567

เวลาสอบ:        13.00 - 16.00 น.

สถานที่สอบ:    โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ สาขา MBK Center

ค่าสมัครสอบ:  ระดับ Pre A1 Starters -  2,200 บาท

                         ระดับ A1 Movers - 2,400 บาท

                         ระดับ A2 Flyers - 2,600 บาท

สอบถามเพิ่มเติม และสมัครสอบได้ที่

โทร: 081-958-0085 และ line: @pingusenglish

     Cambridge English Young Learners (YLE Exam) คือ แบบทดสอบสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี เพื่อวัดผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่านและเขียน) สร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ YLE Pre A1 Starters, YLE A1 Movers, YLE A2 Flyers ของ Cambridge Assessment English

     Cambridge Assessment English คือ สถาบันประเมินภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

      ผู้เข้าสอบทุกคนจะทราบผลสอบพร้อมการวิเคราะห์และข้อแนะนำในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองให้สูงขึ้นโดยจะได้รับเกียรติบัตรที่สามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร English Programme หรือหลักสูตรนานาชาติทั่วโลก

     ทั้งนี้  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กำหนดเป้าหมายในปี 2579 ให้บัณฑิตปริญญาตรีต้องมีความสามารถในระดับ CEFR B2 โดยเหตุนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายจึงควรบรรลุระดับ CEFR A1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในระดับ CEFR A2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับ CEFR B1 ตามลำดับ

ทดสอบ Cambridge English Young Learners_Page_2.jpg
POSTER - MBK.png
bottom of page