top of page
Timeline.png
club academia md

ดร. นิพัทธ์ อึ้งปกรณ์แก้ว

กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด

ประวัติความเป็นมา

     บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 โดย ดร. นิพัทธ์ อึ้งปกรณ์แก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่จะพัฒนาศักยภาพขอเด็กไทยให้บรรลุสมรรถนะอันไร้ขอบเขตของพัฒนาการในทุกๆด้าน บริษัทจึงเริ่มดำเนินธุรกิจด้านการศึกษาสำหรับเด็ก (Education Services) เป็นต้นมา

     ปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้เห็นถึงความสำคัญของ “บุคลากรทางการศึกษา” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้การพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยสมบูรณ์ บริษัทฯได้ขยายธุรกิจด้านการฝึกอบรมบุคลากรทางการศีกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการสอนของบุคลากรทางการศึกษา

     บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงคุณภาพ และคุณค่าของสินค้าและบริการที่ส่งมอบให้ลูกค้า ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO : 9001 : 2008 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

education services

วิสัยทัศน์

     บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด เป็นผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีชีวิตที่เป็นสุขในสังคม ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก

education services

พันธกิจ

     บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด จะพัฒนาเด็กไทยโดยการบริหารการจัดการกระบวนการเรียนรู้ การศึกษา เพื่อให้เด็กไทยบรรลุสมรรถนะอันไร้ขอบเขตของร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จิตใจ  อันจะส่งผลให้เกิดคุณค่าทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมไทยโดยรวม พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กไทยอย่ามีประสิทธิภาพ

education services

ค่านิยม

     มนุษย์ไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์แบบ ทำให้มนุษย์ต้องพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ โดยไม่มีที่สิ้นสุด

education services

สัญลักษณ์

     สัญลักษณ์ของบริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ประกอบด้วย 5 สี ซึ่งแต่ละสีใช้แทนความหมายต่างๆ ดังนี้

1. สีแดง      หมายถึง การมีกายที่แข็งแรง และพลังดั่งแสงสีแดงของพระอาทิตย์

2. สีส้ม        หมายถึง การมีอารมณ์แจ่มใส่เบิกบานดั่งผืนธงสีส้มโบกสะบัก

3. สีน้ำเงิน   หมายถึง การมีสังคมที่เป็นปึกแผ่นดั่งปราสาทสีน้ำเงิน

4. สีเขียว     หมายถึง การมีปัญญาที่ยิ่งใหญ่ดั่งขุนเขาเขียวขจี

5. สีเหลือง   หมายถึง การมีจิตใจบริสุทธิ์ สมาธิ และงดงามดั่งมงกุฎทองคำบนปลายธง

 

bottom of page