top of page
photo-1557682268-e3955ed5d83f_edited.jpg

Pingu’s English 
School Licensing Program 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สำหรับชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น

english curriculum หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ให้นักเรียนของคุณสนุกกับพิงกุในโรงเรียน

       หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ (Pingu’s English) คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาตอนต้น ที่มุ่งพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตามกรอบมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) โดยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านตัวการ์ตูน “พิงกุ” และสื่อมัลดิมีเดียที่ยึดหลัก “เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้” (Child Centered) กระบวนการสอนในลักษณะ “เน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน” (Spiral Curriculum) และกิจกรรมเชิงประสบการณ์ตาม “ทฤษฎีพหุปัญญา” (Multiple Intelligences) ซึ่งเน้นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Approach) ตลอดจนการวัดและประเมินผลด้วย Cambridge English ระดับ Starters ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ที่สถาบันการศึกษาทั่วโลกให้การยอมรับ 

english curriculum หลักสูตรภาษาอังกฤษ
english curriculum หลักสูตรภาษาอังกฤษ
bottom of page