บริการของบริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด
สำหรับโรงเรียนและครูผู้สอน

Pingu's English Online
School Licensing Programme

หลักสูตรภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์

สำหรับชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น

PE-Teacher.png

Pingu's English
School Licensing Programme

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สำหรับชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น

สื่อการเรียน.png

Cambridge Assessment English

ทดสอบภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับนักเรียนและครูผู้สอน

YLE 1.jpg

Teacher Training

การฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษ

สำหรับครู

Teacher Training.png

English Camp

กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน 

สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

shirt.jpg