top of page

บริการของบริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด
สำหรับโรงเรียนและครูผู้สอน

Pingu's English Online
School Licensing Programme

หลักสูตรภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์

สำหรับชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น

PE-Teacher.png

Pingu's English
School Licensing Programme

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สำหรับชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น

สื่อการเรียน.png

Cambridge Assessment English

ทดสอบภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับนักเรียนและครูผู้สอน

YLE 1.jpg

Teacher Training

การฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษ

สำหรับครู

Teacher Training.png

English Camp

กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน 

สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

shirt.jpg
bottom of page