บริการของบริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด
สำหรับโรงเรียนและครูผู้สอน

Pingu's English Online
School Licensing Programme

หลักสูตรภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์

สำหรับชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น

Pingu's English
School Licensing Programme

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สำหรับชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น

Cambridge Assessment English

ทดสอบภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับนักเรียนและครูผู้สอน

Teacher Training

การฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษ

สำหรับครู

English Camp

กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน 

สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา