top of page
CEFR คืออะไร.PNG

CEFR
คืออะไร?

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) คือ มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาที่สหภาพยุโรปจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินภาษาที่สอง หรือภาษาต่างประเทศ ปัจจุบันกรอบอ้างอิง CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดลำดับความสามารถทางภาษาของแต่ละบุคคล

CEFR แบ่งเป็น 6 ระดับ

A1

ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตัวเองและผู้อื่น สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่น เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง และตอบคำถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน

A2

ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจำวัน (ในระดับกลาง) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การทำงาน และสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปในการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถบรรยายความคิดฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ

B1

ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสำคัญของข้อความทั่วๆ ไป ถ้าเป็นหัวข้อที่คุ้นเคยหรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิดฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้

B2

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษาพูดและเขียนได้แทบทุกเรื่องอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว รวมทั้งสามารถอ่านและทำความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้

C1

ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อหลากหลาย และเข้าใจความหมายแฝงได้ สามารถแสดงความคิด ความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาคำศัพท์ สามารถใช้ภาษาทั้งในด้านสังคม การทำงาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

C2

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่านบทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถ และเลือกใช้ภาษาสำหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนมารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อหลากหลาย และเข้าใจความหมายแฝงได้

cefr.PNG

CEFR ในประเทศไทย

กระทรวงศึกษาธิการได้นำ CEFR มาเป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอน ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครูรวมถึงการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ โดยมีตัวชี้วัดระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้

ระดับนักเรียน/นักศึกษา

เป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติปี

พ.ศ. 2565-2569

เป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติปี

พ.ศ. 2560-2564

ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ

(ม.3)

A2
A1

ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ม.6/ปวช.)

B1
A2

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา

B2+
B2

Cambridge English Placement Test
คืออะไร

        แบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) รูปแบบออนไลน์ เพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง และเตรียมพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ได้รับการพัฒนาโดย Cambridge English มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ UK 

สำหรับผู้สมัครอายุ 12 ปีขึ้นไป

Cambridge English Placement Test (CEPT) สามารถประเมินได้ตั้งแต่ระดับ Pre A1, A1, A2, B1, B2, C1 and above 

สำหรับผู้สมัครอายุ 6-12 ปี

Cambridge English Placement Test for Young Learners (YLPT) 
สามารถประเมินได้ตั้งแต่ระดับ     Pre A1, A1, A2 

จุดเด่นของ Cambridge English Placement Test

เหมาะสำหรับการจัดหรือเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน การทดสอบครั้งเดียวครอบคลุมทักษะการอ่านและการฟังตลอดจนความรู้ภาษา (ไวยากรณ์และคำศัพท์)

ประเมินทักษะการอ่าน การฟัง และความรู้ภาษา การทดสอบครั้งเดียวครอบคลุมทักษะการอ่านและการฟังตลอดจนความรู้ภาษา (ไวยากรณ์และคำศัพท์)

ให้รายงานที่ชัดเจน ผลลัพธ์จะแสดงเป็นรายงานที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ซึ่งแต่ละคนจะได้รับคะแนนสอบและระดับ CEFR

ใช้ภาษาอังกฤษสากล การทดสอบประกอบด้วยสำเนียงและข้อความที่หลากหลายจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ

เป็นการทดสอบผ่านระบบออนไลน์ Computer-based โดยใช้เวลาในการทำทดสอบประมาณ 30-45 นาที

สามารถทราบผลการทดสอบทันที หลังจากที่ทำการทดสอบเสร็จ

สนใจสมัครแบบทดสอบออนไลน์

Cambridge English Placement Test

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

CEFR คืออะไร.PNG

081-9580085

CEFR คืออะไร.PNG

@clubacademia

bottom of page