top of page

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ Cambridge English Young Learners

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ Cambridge English Young Learners
รับสมัครเด็กอายุ 6-12 ปี เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษ Cambridge English Young
Learners ระดับ CEFR Pre A1 Starters, CEFR A1 Movers และ CEFR A2 Flyers
ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

  • รอบวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รอบวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ที่โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์

 

           Cambridge English Young Learners (YLE Exam) คือ แบบทดสอบสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี เพื่อวัดผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่านและเขียน) สร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ YLE Pre A1 Starters, YLE A1 Movers, YLE A2 Flyers ของ Cambridge Assessment English

           Cambridge Assessment English คือ สถาบันประเมินภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

          ผู้เข้าสอบทุกคนจะทราบผลสอบพร้อมการวิเคราะห์และข้อแนะนำในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองให้สูงขึ้นโดยจะได้รับเกียรติบัตรที่สามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร English Programme หรือหลักสูตรนานาชาติทั่วโลก

          ทั้งนี้  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กำหนดเป้าหมายในปี 2579 ให้บัณฑิตปริญญาตรีต้องมีความสามารถในระดับ CEFR B2 โดยเหตุนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายจึงควรบรรลุระดับ CEFR A1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในระดับ CEFR A2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับ CEFR B1 ตามลำดับ

สอบถามข้อมูลการสอบ Cambridge English Young Learners

ได้ที่ Tel: 081 958 0085 และ Line: @th195yle

bottom of page