top of page

จัดฝึกอบรมให้กับคณะนักศึกษาครุศาสตร์ มรภ. มหาสารคาม

          บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ได้รับเกียรติจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การสอนของตนเองในอนาคต

bottom of page